Skip to content

בועז

עלייתה ונפילתה של האימפריה הבריטית

    סיפורה של האימפריה הבריטית, הוא סיפור ההשתלטות, השליטה, הניצול
    אך גם "התירבות" של כול אותן יבשות, ארצות, איים ושטחים אחרים, בהם שלטה בריטניה.
    בשבעה פרקים, אנסה לתאר את עלייתה, שגשוגה ונפילתה של האימפריה, לאורך כ-400 שנה, מסוף המאה ה-16 עד סוף המאה ה-20.