Skip to content

מלחמת ההתשה

מעוז צור ישועתי

    בשער הגיהינום של פורטר נכנסתי ויצאתי פעמים רבות עם שיירות האספקה, הפעם נכנסתי מבלי לדעת מתי אצא.
    אחרי כחודש בשיירות הצטרפתי גאה ללוחמי פורטר. עברתי את עמדת השער, לפני כמה ימים אירע כאן דבר
    שנחרת בזיכרונו של כול חייל ומפקד בפלוגה שלנו, נפילתו של החייל השני בפלוגה.